Naša webová stránka používa tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a pre zostavenie štatistík návštevnosti.
Pri použití služby súhlasíte s podmienkami cookies.

Viac Rozumiem
A A A

Práva pacienta

 Určite využívate zdravotné služby, ktoré ponúkajú verejné, ale aj súkromné zariadenia a ambulancie. Oplatí sa vedieť, aké máte práva ako pacient. 

 

Právne úpravy

Každý človek má isté nezbaviteľné práva, ktoré mu nikto nemôže odoprieť. Už veľa rokov organizácie rôzneho typu – vládne aj mimovládne – aj na Slovensku, aj vo svete sa snažia zosystematizovať všeobecné práva človeka a predstaviť ich v osobitnom poňatí pre jednotlivé životné situácie. Práva zozbierané do deklarácii, chárt, zákonov a dokumentov iného typu predstavujú zároveň informačnú bázu a základné zistenie svojich práv.

 

 1. Práva pacienta sú podrobným rozvinutím ľudských práv v oblasti zdravotníctva. Na Slovensku je základný dokument, ktorý stanovuje práva pacienta, Ústava Slovenskej republiky, v ktorej môžeme nájsť nasledujúce ustanovenia:
  • Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. (čl. 15).
  • Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. (čl. 40).
  • Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Nikoho nemožno mučiť, ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu (čl. 16).
  • Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena (čl. 19).
  • Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky (čl. 36)
 2. Ustanovenia z Ústavy sú rozvinuté v jednotlivých zákonoch, medzi inými:
  • Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 277/1994 Z.z.
  • Zákon o ochrane zdravia obyvateľstva č. 2721994 Z.z.
  • Zákon o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení VšZP a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní č. 273/1994 Z.z.
  • Zákon o liečebnom poriadku č. 94/1995 Z.z.
 3. Dôležitým dokumentom je Charta práv pacientov v Slovenskej republike, ktorá  bola prijatá vládou Slovenskej republiky 11. apríla 2001 uznesením číslo 326. Je výberom najdôležitejších práv pacienta podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, jej cieľom je uľahčiť občanovi orientáciu v jeho základných právach v oblasti zdravotníctva.
 4. V ostatnom čase je populárny dokument Európska charta práv pacienta, ktorá vznikla v roku 2002 z iniciatívy organizácie Active Citizenship Network (Sieť aktívnych občanov) v spolupráci s mimovládnymi organizáciami z rôznych krajín Európskej únie. Táto charta zozbierala 14 základných práv pacienta, ktoré sú univerzálne a mali by byť dodržiavané vo všetkých krajinách.

 

UPOZORNENIE: Práva pacienta treba odlíšiť od práv vyplývajúcich z poistenia. Tie regulujú osobitné predpisy, ktoré ustanovujú rozšírené oprávnenia v rámci poistenia. Práva pacienta sú základné práva, ktoré prislúchajú aj poisteným osobám, ale aj tým bez zdravotného poistenia.

 

Najdôležitejšie práva pacienta

 • právo na prevenciu choroby – povinnosťou zdravotníckych služieb je presadzovať tento zámer zvyšovaním uvedomenia medzi ľuďmi, zaručením bezplatných pravidelných zdravotných prehliadok pre rizikové populačné skupiny
 • právo na prístup k zdravotníckym službám bez ohľadu na finančné možnosti jedotlivca, miesto bydliska, druh choroby alebo dobu prístupu k zdravotníckej starostlivosti. Každý jednotlivec má prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód;
 • právo na priamy prístup k svojej zdravotnej dokumentácii a lekárskym záznamom, ako aj k informáciám o vedeckom vývoji, farmaceutickej starostlivosti a technologickej inovácii;
 • právo na informácie o svojom zdravotnom stave, možnostiach liečby, ohrození vybranej terapie, liekov a náhradnej terapie a zvlášť o svojich právach ako pacienta – všetky informácie by mali byť odovzdané zrozumiteľným spôsobom aj pre osoby bez odborného vzdelania;
 • právo na dôvernosť a zachovanie informácii, ktoré sú spojené s pacientom, v tajnosti
 • právo slobodného výberu liečebných metód a poskytovateľa, ktorý sa uskutoční na základe riadnej medicínskej informácie;
 • právo na rešpektovanie pacientovho času, lekári musia venovať svojim pacientom dostatočný čas, vrátane času určeného na poskytovanie informácií;
 • právo na vyhnutie sa nepotrebnej bolesti a utrpeniu;
 • právo podávať sťažnosti pri utrpení škody a právo na náhradu škody

UPOZORNENIE: Jednotlivé práva môžu byť obmedzené vo výnimočných situáciách, napríklad v prípade epidemiologického ohrozenia.

Čo robiť, ak niekto porušuje vaše práva ako pacienta?

V prípade, že si pacient vyberie administratívnu cestu, postup je nasledovný: 

Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.
Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, osoba má právo 

a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru (Ministerstvo zdravotníctva SR, Samosprávny kraj, komory zdravotníckych pracovníkov),  ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  (poplatky, etika, organizácia …)

 

 

Podrobné informácie o slovenských právnych predpisoch, ktoré sa týkajú práv pacienta nájdete na stránkach: