Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže TZMO Slovakia s.r.o.,

Všeobecné pravidlá súťaží organizovaných spoločnosťou
TZMO Slovakia s.r.o. (ďalej len „pravidlá“)

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Spoločnosť TZMO Slovakia s r.o. so sídlom Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO:
36546127, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I,
vložka číslo 32672/B (ďalej len „organizátor“).

2. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
Spoločnosť TZMO Slovakia s r.o. so sídlom Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO:
36546127, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I,
vložka číslo 32672/B (ďalej len „usporiadateľ“).
3. TERMÍN A MIESTO KONANIA
Súťaž sa uskutoční v období od vyhlásenia až do ukončenia súťaže, ako je uvedené
pri jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkoch na sociálnej sieti
Facebook https://www.facebook.com/senimatopatslovensko

na ktorý sa daná súťaž vzťahuje, príp. na webe www.seni-sk.sk

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, súťažiaci
mladší ako 18 rokov iba prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, s doručovacou
adresou v Slovenskej republike, ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel
(ďalej len „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci
usporiadateľa, či organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5. MECHANIKA SÚŤAŽE
Podmienka súťaže a taktiež špecifikovanie výhier je presne určená a popísaná pri
jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkoch na sociálnej sieti
Facebook https://www.facebook.com/senimatopatslovensko, príp. na webe

www.seni-sk.sk, na ktorý sa daná súťaž vzťahuje. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže maximálne raz.
Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s pravidlami súťaže
jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkov na sociálnej sieti Facebook

https://www.facebook.com/senimatopatslovensko, príp. na webe www.seni-sk.sk,

na ktorý sa daná súťaž vzťahuje.

6. VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV
Výhra je presne špecifikovaná pri jednotlivých súťažných príspevkoch na

stránke https://www.facebook.com/senimatopatslovensko

príp. na webe www.seni-sk.sk, na ktorý sa daná súťaž vzťahuje.
Ceny do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ.
Výherca súťaže bude informovaný o výhre výherným príspevkom na
profile https://www.facebook.com/senimatopatslovensko

, príp. inou formou, a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca budú vyzvaný ku kontaktu
prostredníctvom informácie zverejnenej v príspevku.
Žrebovanie sa uskutoční na sociálnej sieti Facebook pomocou náhodného výberu.
Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v
inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si
súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v
platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, email a tel. číslo je
výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na
sociálnej sieti Facebook alebo prostredníctvom emailu jarmila.roskova@tzmo-global.com
najneskôr do 7 dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, Výherca súťaže bude
informovaný o výhre výherným príspevkom na profile https://www.facebook.com/senimatopatslovensko

a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom informácie
zverejnenej v príspevku. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju
dodá nekompletnú, výhra ostáva vlastníctvom usporiadateľa a môže ju opätovne dať
do novej súťaže ako výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v jednotlivých, konkrétnych
súťažných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/senimatopatslovensko
na ktorý sa daná súťaž vzťahuje, nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov
nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia primeraného úsilia. Výhry
nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté
výhry prepadajú usporiadateľovi.
Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či
usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez
ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované.
Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek
spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.
Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho
zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu, ktorý sa
overeným potvrdením preukáže že spĺňa zákonom danú zodpovednosť.

7. ODOVZDANIE VÝHIER
Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá
jednotlivých, konkrétnych súťažných príspevkoch na sociálnej sieti
Facebook https://www.facebook.com/senimatopatslovensko
na ktorý sa daná súťaž vzťahuje, a splnia podmienky v nich stanovené a nárok bude Usporiadateľom
potvrdený. Výhry zo žrebovania budú doručené jednotlivým výhercom podľa bodu 6.
8. OSOBNÉ ÚDAJE
Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva Usporiadateľovi v súlade s Nariadením
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre
potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich
zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich
osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži
Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely
poštovného styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov a v zmysle § 65 zákona č.
610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie
SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu.
Účastník súťaže v prípade výhry dáva súhlas so zverejnením celého
mena na facebookovej stránke usporiadateľa.

9. UMIESTNENIE PRAVIDIEL
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú k dispozícií na FB stránke usporiadateľa a zároveň
sú uverejnené na www.seni-sk.sk Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto
pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto
súťaže a s ich záväznosťou.

10. PREHLÁSENIE
Spoločnosť Facebook nenesie voči účastníkom tejto súťaže žiadne záväzky.
Usporiadateľ prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,
odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah, a nie je
ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže
a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook.
Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a
marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či
prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v
súvislosti s výhrou v súťaži.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje
podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť
podľa vlastného uváženia.

11. DAŇ Z VÝHRY
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je
výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení
ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní
výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit.
Zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia
cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.